Safaritermine

Von: Bis:
Route Schiff Termin frei Preis
Nord/ Wrack Tala 03.02 bis 10.02.2021 22 915 € Anfrage
Nord/ Wrack Thunderbird 04.02 bis 11.02.2021 16 725 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin Lower Deck 14 725 €Anfrage
Doublebed Lower Deck 2 725 €Anfrage
St. Johns Sea Serpent 04.02 bis 11.02.2021 22 1200 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Standard Twin Lower Deck 16 1200 €Anfrage
Suite Upper Deck 2 1250 €Anfrage
Standard Twin Upper Deck 2 1250 €Anfrage
Double Bed Upper Deck 2 1250 €Anfrage
noch offen SimSim DIVE 04.02 bis 11.02.2021 16 949 € Anfrage
Nord/ Wrack Blue Planet 1 04.02 bis 11.02.2021 15 675 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Bunk Upper Deck 4 675 €Anfrage
Twin Lower Deck 11 675 €Anfrage
noch offen Golden Dolphin II 04.02 bis 11.02.2021 20 auf Anfr. Auswahl
Kabine Frei Preis
Double Upper Deck 4 auf Anfr.Anfrage
Twin Lower Deck 16 auf Anfr.Anfrage
Nord/ Wrack Firebird 04.02 bis 11.02.2021 16 725 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin 14 725 €Anfrage
Doublebed 2 725 €Anfrage
noch offen Golden Dolphin I 04.02 bis 11.02.2021 18 auf Anfr. Auswahl
Kabine Frei Preis
Double Upper Deck 4 auf Anfr.Anfrage
Single Lower Deck 2 auf Anfr.Anfrage
Twin Lower Deck 12 auf Anfr.Anfrage
noch offen Golden Dolphin III 04.02 bis 11.02.2021 20 auf Anfr. Auswahl
Kabine Frei Preis
Double Upper Deck 4 auf Anfr.Anfrage
Twin Main Deck 12 auf Anfr.Anfrage
Twin Upper Deck 4 auf Anfr.Anfrage
noch offen Omneia Spirit 04.02 bis 11.02.2021 25 969 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Twin Lower Deck 4 969 €Anfrage
Suite Lower Deck 2 1019 €Anfrage
Twin Main Deck 12 1019 €Anfrage
Single Main Deck 1 1319 €Anfrage
Twin Upper Deck 4 1069 €Anfrage
Mastersuite Upper Deck 2 1149 €Anfrage
Nord/ Wrack Blue 04.02 bis 11.02.2021 24 1055 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin Sea View Upper Deck 4 1215 €Anfrage
Master Main Deck 2 1215 €Anfrage
Twin Lower Deck 12 1135 €Anfrage
Bow Lower Deck 2 1055 €Anfrage
Double Sea View Upper Deck 4 1215 €Anfrage
Nord/ Wrack Sea Serpent Serena 04.02 bis 11.02.2021 14 1100 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Standard Twin Lower Deck 10 1100 €Anfrage
Standard Bunk Lower Deck 2 1150 €Anfrage
Double Bed Upper Deck 2 1150 €Anfrage
Standard Twin Upper Deck 0 auf Anfr.
Brother Islands - Daedalus - Elphinstone Sea Serpent Grand 04.02 bis 11.02.2021 28 1400 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Standard Twin Lower Deck 12 1400 €Anfrage
Suite Main Deck 2 1500 €Anfrage
Suite Upper Deck 2 1500 €Anfrage
Standard Twin Upper Deck 8 1450 €Anfrage
Double Bed Lower Deck 4 1450 €Anfrage
St. Johns Blue Seas 04.02 bis 11.02.2021 24 890 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Double Sea View Upper Deck 4 970 €Anfrage
Twin Lower Deck 14 890 €Anfrage
Master Lower Deck 2 890 €Anfrage
Twin Sea View Upper Deck 4 970 €Anfrage
Nord/ Wrack Nouran 05.02 bis 12.02.2021 24 915 € Anfrage
Nord- Straße von Tiran Snefro Love 06.02 bis 13.02.2021 20 949 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin Berth Lower Deck 14 949 €Anfrage
Double Bed Upper Deck 4 989 €Anfrage
Master Suite Main Deck 2 1049 €Anfrage
Nord- Straße von Tiran Snefro Spirit 06.02 bis 13.02.2021 18 949 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin Berth Lower Deck 16 949 €Anfrage
Master Suite Upper Deck 2 1049 €Anfrage
Nord - Brother Islands Sea Serpent Contessa 06.02 bis 13.02.2021 24 1200 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Standard Twin Lower Deck 16 1200 €Anfrage
Standard Twin Main Deck 4 1250 €Anfrage
Double bed Main Deck 4 1250 €Anfrage
Nord- Straße von Tiran Snefro Target 07.02 bis 14.02.2021 20 949 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin Berth 14 949 €Anfrage
Double Bed 4 989 €Anfrage
Master Suite 2 1049 €Anfrage
Nord - Brother Islands Tala 10.02 bis 17.02.2021 20 990 € Anfrage
noch offen Golden Dolphin III 11.02 bis 18.02.2021 20 auf Anfr. Auswahl
Kabine Frei Preis
Double Upper Deck 4 auf Anfr.Anfrage
Twin Main Deck 12 auf Anfr.Anfrage
Twin Upper Deck 4 auf Anfr.Anfrage
noch offen Omneia Spirit 11.02 bis 18.02.2021 25 969 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Twin Lower Deck 4 969 €Anfrage
Suite Lower Deck 2 1019 €Anfrage
Twin Main Deck 12 1019 €Anfrage
Single Main Deck 1 1319 €Anfrage
Twin Upper Deck 4 1069 €Anfrage
Mastersuite Upper Deck 2 1149 €Anfrage
Nord- Straße von Tiran Blue 11.02 bis 18.02.2021 22 1100 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin Sea View Upper Deck 4 1260 €Anfrage
Master Main Deck 0 1260 €
Twin Lower Deck 12 1180 €Anfrage
Bow Lower Deck 2 1100 €Anfrage
Double Sea View Upper Deck 4 1260 €Anfrage
Nord/ Wrack Sea Serpent Serena 11.02 bis 18.02.2021 14 1100 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Standard Twin Lower Deck 10 1100 €Anfrage
Standard Bunk Lower Deck 2 1150 €Anfrage
Double Bed Upper Deck 2 1150 €Anfrage
Standard Twin Upper Deck 0 auf Anfr.
Nord - Brother Islands Seven Seas 11.02 bis 18.02.2021 24 899 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Twin Lower Deck 16 899 €Anfrage
Deluxe Upper Deck 8 994 €Anfrage
Daedalus - Süd Blue Seas 11.02 bis 18.02.2021 24 935 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Double Sea View Upper Deck 4 1015 €Anfrage
Twin Lower Deck 14 935 €Anfrage
Master Lower Deck 2 935 €Anfrage
Twin Sea View Upper Deck 4 1015 €Anfrage
Nord/ Wrack Thunderbird 11.02 bis 18.02.2021 16 725 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin Lower Deck 14 725 €Anfrage
Doublebed Lower Deck 2 725 €Anfrage
St. Johns Sea Serpent 11.02 bis 18.02.2021 22 1200 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Standard Twin Lower Deck 16 1200 €Anfrage
Suite Upper Deck 2 1250 €Anfrage
Standard Twin Upper Deck 2 1250 €Anfrage
Double Bed Upper Deck 2 1250 €Anfrage
noch offen SimSim DIVE 11.02 bis 18.02.2021 16 949 € Anfrage
Nord- Straße von Tiran Blue Planet 1 11.02 bis 18.02.2021 15 725 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Bunk Upper Deck 4 725 €Anfrage
Twin Lower Deck 11 725 €Anfrage
Nord/ Wrack Firebird 11.02 bis 18.02.2021 16 725 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin 14 725 €Anfrage
Doublebed 2 725 €Anfrage
Brother Islands - Daedalus - Elphinstone Sea Serpent Grand 11.02 bis 18.02.2021 28 1400 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Standard Twin Lower Deck 12 1400 €Anfrage
Suite Main Deck 2 1500 €Anfrage
Suite Upper Deck 2 1500 €Anfrage
Standard Twin Upper Deck 8 1450 €Anfrage
Double Bed Lower Deck 4 1450 €Anfrage
Nord/ Wrack Blue Pearl 11.02 bis 18.02.2021 20 820 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Double Sea View Sun Deck 4 875 €Anfrage
Twin Lower Deck 16 820 €Anfrage
noch offen Golden Dolphin I 11.02 bis 18.02.2021 18 auf Anfr. Auswahl
Kabine Frei Preis
Double Upper Deck 4 auf Anfr.Anfrage
Single Lower Deck 2 auf Anfr.Anfrage
Twin Lower Deck 12 auf Anfr.Anfrage
Nord/ Wrack Nouran 12.02 bis 19.02.2021 24 auf Anfr. Anfrage
Nord- Straße von Tiran Snefro Spirit 13.02 bis 20.02.2021 18 949 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin Berth Lower Deck 16 949 €Anfrage
Master Suite Upper Deck 2 1049 €Anfrage
Nord - Brother Islands Sea Serpent Contessa 13.02 bis 20.02.2021 24 1200 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Standard Twin Lower Deck 16 1200 €Anfrage
Standard Twin Main Deck 4 1250 €Anfrage
Double bed Main Deck 4 1250 €Anfrage
Nord- Straße von Tiran Snefro Target 14.02 bis 21.02.2021 20 949 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin Berth 14 949 €Anfrage
Double Bed 4 989 €Anfrage
Master Suite 2 1049 €Anfrage
Brother Islands - Daedalus - Elphinstone Tala 17.02 bis 24.02.2021 20 1050 € Anfrage
Nord - Brother Islands Blue 18.02 bis 25.02.2021 24 1220 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin Sea View Upper Deck 4 1380 €Anfrage
Master Main Deck 2 1380 €Anfrage
Twin Lower Deck 12 1300 €Anfrage
Bow Lower Deck 2 1220 €Anfrage
Double Sea View Upper Deck 4 1380 €Anfrage
noch offen Omneia Spirit 18.02 bis 25.02.2021 25 969 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Twin Lower Deck 4 969 €Anfrage
Suite Lower Deck 2 1019 €Anfrage
Twin Main Deck 12 1019 €Anfrage
Single Main Deck 1 1319 €Anfrage
Twin Upper Deck 4 1069 €Anfrage
Mastersuite Upper Deck 2 1149 €Anfrage
Nord/ Wrack Sea Serpent Serena 18.02 bis 25.02.2021 14 1100 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Standard Twin Lower Deck 10 1100 €Anfrage
Standard Bunk Lower Deck 2 1150 €Anfrage
Double Bed Upper Deck 2 1150 €Anfrage
Standard Twin Upper Deck 0 auf Anfr.
Nord - Brother Islands Seven Seas 18.02 bis 25.02.2021 24 899 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Twin Lower Deck 16 899 €Anfrage
Deluxe Upper Deck 8 994 €Anfrage
Nord/ Wrack Thunderbird 18.02 bis 25.02.2021 16 725 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin Lower Deck 14 725 €Anfrage
Doublebed Lower Deck 2 725 €Anfrage
St. Johns Sea Serpent 18.02 bis 25.02.2021 22 1200 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Standard Twin Lower Deck 16 1200 €Anfrage
Suite Upper Deck 2 1250 €Anfrage
Standard Twin Upper Deck 2 1250 €Anfrage
Double Bed Upper Deck 2 1250 €Anfrage
noch offen SimSim DIVE 18.02 bis 25.02.2021 16 949 € Anfrage
Nord/ Wrack Blue Planet 1 18.02 bis 25.02.2021 15 675 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Bunk Upper Deck 4 675 €Anfrage
Twin Lower Deck 11 675 €Anfrage
Nord/ Wrack Firebird 18.02 bis 25.02.2021 16 725 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin 14 725 €Anfrage
Doublebed 2 725 €Anfrage
Brother Islands - Daedalus - Elphinstone Sea Serpent Grand 18.02 bis 25.02.2021 28 1400 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Standard Twin Lower Deck 12 1400 €Anfrage
Suite Main Deck 2 1500 €Anfrage
Suite Upper Deck 2 1500 €Anfrage
Standard Twin Upper Deck 8 1450 €Anfrage
Double Bed Lower Deck 4 1450 €Anfrage
Nord- Straße von Tiran Blue Pearl 18.02 bis 25.02.2021 20 890 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Double Sea View Sun Deck 4 945 €Anfrage
Twin Lower Deck 16 890 €Anfrage
noch offen Golden Dolphin I 18.02 bis 25.02.2021 18 auf Anfr. Auswahl
Kabine Frei Preis
Double Upper Deck 4 auf Anfr.Anfrage
Single Lower Deck 2 auf Anfr.Anfrage
Twin Lower Deck 12 auf Anfr.Anfrage
St. Johns Blue Seas 18.02 bis 25.02.2021 24 890 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Double Sea View Upper Deck 4 970 €Anfrage
Twin Lower Deck 14 890 €Anfrage
Master Lower Deck 2 890 €Anfrage
Twin Sea View Upper Deck 4 970 €Anfrage
noch offen Golden Dolphin III 18.02 bis 25.02.2021 20 auf Anfr. Auswahl
Kabine Frei Preis
Double Upper Deck 4 auf Anfr.Anfrage
Twin Main Deck 12 auf Anfr.Anfrage
Twin Upper Deck 4 auf Anfr.Anfrage
noch offen Golden Dolphin II 18.02 bis 25.02.2021 20 auf Anfr. Auswahl
Kabine Frei Preis
Double Upper Deck 4 auf Anfr.Anfrage
Twin Lower Deck 16 auf Anfr.Anfrage
Nord- Straße von Tiran Snefro Spirit 20.02 bis 27.02.2021 18 949 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin Berth Lower Deck 16 949 €Anfrage
Master Suite Upper Deck 2 1049 €Anfrage
Nord - Brother Islands Sea Serpent Contessa 20.02 bis 27.02.2021 24 1200 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Standard Twin Lower Deck 16 1200 €Anfrage
Standard Twin Main Deck 4 1250 €Anfrage
Double bed Main Deck 4 1250 €Anfrage
Nord- Straße von Tiran Snefro Love 20.02 bis 27.02.2021 20 949 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin Berth Lower Deck 14 949 €Anfrage
Double Bed Upper Deck 4 989 €Anfrage
Master Suite Main Deck 2 1049 €Anfrage
Nord- Straße von Tiran Snefro Target 21.02 bis 28.02.2021 18 949 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin Berth 12 949 €Anfrage
Double Bed 4 989 €Anfrage
Master Suite 2 1049 €Anfrage
St. Johns Tala 24.02 bis 03.03.2021 22 990 € Anfrage
Nord - Brother Islands Seven Seas 25.02 bis 04.03.2021 24 899 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Twin Lower Deck 16 899 €Anfrage
Deluxe Upper Deck 8 994 €Anfrage
Süd Sea Serpent Glory 25.02 bis 04.03.2021 20 auf Anfr. Auswahl
Kabine Frei Preis
Standard Twin Lower Deck 12 auf Anfr.Anfrage
Standard Twin Upper Deck 4 auf Anfr.Anfrage
Double Bed Upper Deck 4 auf Anfr.Anfrage
Nord - Brother Islands Thunderbird 25.02 bis 04.03.2021 16 785 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin Lower Deck 14 785 €Anfrage
Doublebed Lower Deck 2 785 €Anfrage
Nord/ Wrack Longimanus 25.02 bis 04.03.2021 20 899 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Standard 16 899 €Anfrage
Suite 4 999 €Anfrage
St. Johns Sea Serpent 25.02 bis 04.03.2021 22 1200 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Standard Twin Lower Deck 16 1200 €Anfrage
Suite Upper Deck 2 1250 €Anfrage
Standard Twin Upper Deck 2 1250 €Anfrage
Double Bed Upper Deck 2 1250 €Anfrage
noch offen SimSim DIVE 25.02 bis 04.03.2021 16 949 € Anfrage
Nord- Straße von Tiran Blue Planet 1 25.02 bis 04.03.2021 15 725 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Bunk Upper Deck 4 725 €Anfrage
Twin Lower Deck 11 725 €Anfrage
Nord/ Wrack Firebird 25.02 bis 04.03.2021 16 725 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin 14 725 €Anfrage
Doublebed 2 725 €Anfrage
Brother Islands - Daedalus - Elphinstone Sea Serpent Grand 25.02 bis 04.03.2021 28 1400 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Standard Twin Lower Deck 12 1400 €Anfrage
Suite Main Deck 2 1500 €Anfrage
Suite Upper Deck 2 1500 €Anfrage
Standard Twin Upper Deck 8 1450 €Anfrage
Double Bed Lower Deck 4 1450 €Anfrage
Nord/ Wrack Blue Pearl 25.02 bis 04.03.2021 20 820 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Double Sea View Sun Deck 4 875 €Anfrage
Twin Lower Deck 16 820 €Anfrage
Nord- Straße von Tiran Golden Dolphin I 25.02 bis 04.03.2021 16 774 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Double Upper Deck 2 774 €Anfrage
Single Lower Deck 2 774 €Anfrage
Twin Lower Deck 12 774 €Anfrage
Daedalus - Zabargad - Rocky Island - Elphinstone Blue Seas 25.02 bis 04.03.2021 24 985 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Double Sea View Upper Deck 4 1065 €Anfrage
Twin Lower Deck 14 985 €Anfrage
Master Lower Deck 2 985 €Anfrage
Twin Sea View Upper Deck 4 1065 €Anfrage
noch offen Golden Dolphin III 25.02 bis 04.03.2021 20 auf Anfr. Auswahl
Kabine Frei Preis
Double Upper Deck 4 auf Anfr.Anfrage
Twin Main Deck 12 auf Anfr.Anfrage
Twin Upper Deck 4 auf Anfr.Anfrage
noch offen Golden Dolphin II 25.02 bis 04.03.2021 20 auf Anfr. Auswahl
Kabine Frei Preis
Double Upper Deck 4 auf Anfr.Anfrage
Twin Lower Deck 16 auf Anfr.Anfrage
Nord- Straße von Tiran Blue 25.02 bis 04.03.2021 24 1100 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin Sea View Upper Deck 4 1260 €Anfrage
Master Main Deck 2 1260 €Anfrage
Twin Lower Deck 12 1180 €Anfrage
Bow Lower Deck 2 1100 €Anfrage
Double Sea View Upper Deck 4 1260 €Anfrage
noch offen Omneia Spirit 25.02 bis 04.03.2021 25 969 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Twin Lower Deck 4 969 €Anfrage
Suite Lower Deck 2 1019 €Anfrage
Twin Main Deck 12 1019 €Anfrage
Single Main Deck 1 1319 €Anfrage
Twin Upper Deck 4 1069 €Anfrage
Mastersuite Upper Deck 2 1149 €Anfrage
Nord- Straße von Tiran Snefro Spirit 27.02 bis 06.03.2021 18 949 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin Berth Lower Deck 16 949 €Anfrage
Master Suite Upper Deck 2 1049 €Anfrage
Nord - Brother Islands Sea Serpent Contessa 27.02 bis 06.03.2021 24 1200 € iAuswahl
Kabine Frei Preis
Standard Twin Lower Deck 16 1200 €Anfrage
Standard Twin Main Deck 4 1250 €Anfrage
Double bed Main Deck 4 1250 €Anfrage
Nord- Straße von Tiran Snefro Target 28.02 bis 07.03.2021 18 949 € Auswahl
Kabine Frei Preis
Twin Berth 14 949 €Anfrage
Double Bed 2 989 €Anfrage
Master Suite 2 1049 €Anfrage